آموزش حرکت گذاری
Word2009_Learning_Erab
گاهی اوقات در متون اسلامی (تایپ حدیث ، تایپ آیات قرآن) نیاز است تا متن را اعراب گذاری (حرکت گذاری) کنید. همچنین در برخی از متون فارسی که کلمات عربی استفاده می کنیم برای مشخص بودن معنایی که مد نظر ...
توسط
تومان
واحد ارز را انتخاب کنید
IRT تومان
0