آموزش دخیره فایل
Word2009_Learning_File_And_Folder_Concepts
اولین مرحله در ایجاد هر سند در Word ، ذخیره کردن سند است ، بسیار افرادی را دیدم که صفحات زیادی تایپ کرده اند و فراموش کرده اند که سند را ذخیره کنند و یک دفعه برق کامپیوتر قطع شده ...
توسط
تومان
واحد ارز را انتخاب کنید
IRT تومان
0