تایپ سمبل
۰To100_Word_Subject_TypeSymbols
علامت ها در صفحه خیلی راحت تایپ می شوند ، یا علامت آن ها در صفحه کاراکتر اولیه است  که بدون زدن شیفت و فقط با زدن خود کلید تایپ می شود و یا اینکه کاراکتر ثانویه است مانند  پرانتز ...
توسط
تومان
واحد ارز را انتخاب کنید
IRT تومان
0