جستجو
0To100_Word_Find
یکی از مهمترین بخش های Word که با آن زیاد کار دارید بخش Paragraph است ، در این بخش تنظیمات مربوط به جهت متن ، تو رفتگی ها ، فاصله خطوط ، Border متن ،انواع شماره گذاری، مرتب سازی اطلاعات ...
توسط
تومان