Paragraph
۰To100_Word_Paragraph_Indent_Space
در این درس نحوه تنظیم فاصله پاراگراف از دو طرف صفحه (تورفتگی) و فاصله با پاراگراف بعدی را آموزش خواهید دید. فیلم آموزش آموزش تنظیمات فرورفتگی و فاصله پاراگراف (Indent & Space) در Word به دلیل عدم خرید "دوره آموزش ...
۰To100_Word_Paragraph
یکی از مهمترین بخش های Word که با آن زیاد کار دارید بخش Paragraph است ، در این بخش تنظیمات مربوط به جهت متن ، تو رفتگی ها ، فاصله خطوط ، Border متن ،انواع شماره گذاری، مرتب سازی اطلاعات ...
توسط
تومان
واحد ارز را انتخاب کنید
IRT تومان
0